Inspiratiedocument ten behoeve van de actualisering van de structuurvisie 29 mei 2013

Inhoud
5 Thema’s-Vijf thema’s, voorafgegaan door een zeer beknopte historische kenschets, worden  in een kaartbeeld met een toelichting samengevat:
De vijf thema’s:
— het groenblauwe raamwerk;
— de multimodale bereikbaarheid;
— economische kracht;
— rijke en gedifferentieerde woonkansen
— mensen met passie.

Inleiding
De ambities van de regio Drechtsteden vragen om richting en prioritering in een wereld die steeds sneller verandert. ‘Samen stad aan het water’ is het vertrekpunt voor de zoektocht naar een duidelijk profiel van de regio. Een profiel waarbinnen de afzonderlijke gemeentes zich herkennen. De Drechtsteden benutten de kans om bij de actualisatie van de structuurvisie de ruimtelijke kwaliteit van de Drechtsteden nader te definiëren en in te zetten voor de toekomst. De begrippen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde spelen hierbij een belangrijke rol. Wat is de huidige ruimtelijke kwaliteit, hoe wordt ruimtelijke kwaliteit beleefd en hoe kan ze een kapstok vormen voor de verdere ontwikkeling van de regio? U heeft Enno Zuidema Stedebouw gevraagd een inspiratiedocument ten behoeve van de structuurvisie op te stellen over de ruimtelijke kwaliteit van de

Drechtsteden.
Er is het afgelopen decennium al veel gezegd, getekend en geschreven voor de regio maar tot een echt regionale koers op basis van gemeenschappelijke ruimtelijke kwaliteit en kracht heeft dat tot dusver niet geleid. Wij stellen daarom voor niet het zoveelste prentenboek te maken maar willen vanuit het beeld en de ruimtelijke kwaliteit op zoek naar actuele kansrijke thema’s. Om een frisse blik op de ruimtelijke kwaliteit van de Drechtsteden te geven zijn bestaande beschrijvingen, onderzoeken en analyses gekoppeld aan nieuwe inzichten. Deze inzichten zijn ontstaan na de gesprekken die zijn gevoerd met de stakeholders uit de regio in een rondetafelgesprek en interviews. Daarnaast zijn onze kennis en de actuele kennis van de opdrachtgever ingezet. Steeds staat de regionale betekenis van de ruimtelijke kwaliteit voorop. “Kijk om je heen, kijk om je heen. Zoals de wereld nu is, zie je hem nooit weer.” Cees Buddingh – Dichter uit Dordrecht [[Publicatie downloaden]]