Projectverslag
Verkiezingscafé 2022
Drechtsteden Voedselvisie
Biesboschhal Dordrecht 27 Januari

Uitnodiging Drechtstadsboer

Gemeentes zijn een belangrijke speler in de voedseltransitie. Verschillende gemeentes in Nederland brengen voedselbeleid in de praktijk en de landelijke overheid stimuleert deze ontwikkeling op vele manieren.

Zo stelde Ede als eerste gemeente van Nederland een voedselwethouder aan. Zetten de steden van de ‘City Deal Voedselagenda voor de stad’ (Almere, Amsterdam, Ede, Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Wageningen) zich in voor een voedselomgeving waar gezond en duurzaam eten de makkelijke keuze is. Dordrechts omringende gemeenten als Hoeksewaard, Molenlanden, Krimpenerwaard werken met een duurzaam beleid voor voedsel en landbouw. Het is hoog tijd, dat de Drechtsteden aansluiten.

Transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem vraagt een gedragsverandering van vooral consumenten en producenten. Van gemeentes vraagt de voedseltransitie vooral, dat zij hun verantwoordelijk nemen door voedsel te agenderen en stevig beleid uit gaan voeren. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn een uitgelezen moment voor vernieuwing. Raadsleden, wethouders en burgemeesters: laat die kans niet lopen. De sleutel tot echte voedsel systeem verandering is de politieke wil om het vraagstuk aan te pakken”

Drechtstadboer en Via Cultura organiseerden donderdagavond de allereerste verkiezing bijeenkomst.

Lijsttrekkers van Dordtse partijen gingen in gesprek met de boeren.

Het thema van de avond; hoe wordt Dordt de komende vier jaar gezonder en duurzamer?

En iedere lijsttrekker heeft daar natuurlijk zijn of haar visie over klaarstaan.

Oftewel, laat de campagnetijd officieel beginnen.

“Praten over voedselvoorziening in Verkiezingscafé”

Plaatselijke politici hielden donderdag 27 januari een eerste verkiezingsdebat. Onderwerp was hun visie op voedsel, voedselproductie en duurzaamheid. Een aantal deskundigen hebben uitgelegd waarom en hoe de productie van voedsel en de consument dichterbij elkaar gebracht moeten worden.

Willen we klimaat neutraler leven dan moeten we minder eten weggooien; minder eten kopen dat uit verre landen gehaald wordt; producten kopen die passen bij het seizoen; moeten boeren duurzamer en natuur-inclusiever produceren; en moet de productie meer divers worden en dichter bij de stad. Dat zijn heel wat opgaven waar landelijke en Europese beleidsmakers zich over buigen. Ook de plaatselijke politiek kan helpen. Waarom is er geen wethouder voor voedsel? Hoe kunnen boeren een betere prijs krijgen voor duurzamer geproduceerd voedsel? Dat zijn enkele van de vragen die aan de orde zijn gekomen op het Verkiezingscafé Voedselvisie 2022.

Groene Helden
Manon Weijermars, zelfstandig ondernemer van De Moestenier en Danielle Vol, horecaondernemer en eigenaar / directeur van Daantje Food & Drinks deelden tijdens het vegan buffet beider praktijkervaringen met respectievelijk moestuinieren in de zorg en de principes van vegan catering. Tussen 20.00 en 21.00 uur gingen publiek en politici met elkaar in gesprek. Tussen 21.15 en 21.45 uur uur betrad Lara Sibbing het podium voor een uitvoering van haar sprookjestheater voorstelling “Sita en de Hamburgeroorlog” Een levendige discussie onder leiding van Eveline van de Lagemaat sloot het Verkiezingscafé af.

Deskundigen
Joris Heijnen directeur van Greendish vertelde naar aanleiding van ‘Het Menu van Morgen’ hoe catering te verduurzamen voor overheden en zorginstellingen.
Jan Willem van der Schans namens Rotterdam De Boer Op en Taskforce Korte Keten vertelde over het belang van de korte keten en gaf daarvan vele voorbeelden.
Arike Mijnlieff, kwartiermaker Voedselfamilie Krimpenerwaard vertelde hoe te beginnen met het bouwen aan een regionaal draagvlak voor een brede en gedeelde voedselvisie.
Jan Willemsens namens Boeren van Dordrecht en LTO Eiland Dordrecht liet zien wat de boeren in kwestie zelf al doen aan korte ketens, natuurbeheer en biodiversiteit.

Wethouders
Namens het Dordtse college sprak middels een telefonische verbinding wethouder economie Gemeente Dordrecht Maarten Burggraaf. Peter Heijkoop (Gemeente Dordrecht), Paul Boogaard (Gemeente Hoeksewaard) en Teunis Jacob Slob (Gemeente Molenlanden) leverden ieder afzonderlijk een bijdrage aan de dialoog.

Politici
Pieter Groenewege Partij voor de Dieren, Peter Heijkoop Christen Democratisch Appel, Gertjan Kleinpaste Gewoon Dordt, Astrid Koole Beter voor Dordt, Frans Bauke van der Meer Groen Links Dordrecht, Ronald Portier Socialistische Partij, Wouter Spoel Partij van de Arbeid, Margret Stolk Verenigde Senioren Partij, Leen Struijk Christen Unie / Staatkundig Gereformeerde Partij.

RTV Dordrecht Video verslag

Het Verkiezingscafé is gehouden in de Biesboschhal voor een uitverkochte zaal. Het debat is live gestreamd door Omroep Via Cultura, zodat iedereen met internet mee heeft kunnen kijken. RTV Dordrecht heeft een reportage van het verkiezing café uitgezonden. Kijk hier.

Dank

Initiatiefnemers waren Stichting Steunpunt Drechtstadsboer en Omroepstichting Via Cultura. De avond is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van gemeente Dordrecht en Provincie Zuid-Holland.

PhD Thesis – Vragen van Lara

In hoeverre is voedsel geïntegreerd in het beleid van lokale overheden in Nederland?

Hoe en in hoeverre zijn voedselsysteem uitdagingen geïnstitutionaliseerd en geïnventariseerd binnen mijn gemeente?

In hoeverre heeft landelijk beleid geleid tot daadwerkelijke samenwerking ter versterking van lokale voedselsystemen?

Kan het inpassen van een voedselsysteem benadering contraproductief zijn voor het oplossen van voedselsysteem vraagstuk?

Beleid waar iedereen het mee eens is, is geen goed beleid?

Waar zou een Wethouder Voedsel aan moeten voldoen?

Lara Sibbing gemeentelijk freelance beleidsmedewerker en PhD Landbouw Universiteit Wageningen (WUR) promoveerde november 2021 op een onderzoek naar voedselbeleid met als titel “Cities stepping up to the plate.” Sibbing verwerkte haar bevindingen in een eigentijds sprookje met als titel “Sita en de Hamburgeroorlog”.

Lara Sibbing PhD Zelfstandig adviseur voedselbeleid en duurzame voedselsystemen. Foto Gaston Aarts. Foodlog 27 12 2021

Korte keten expert: ‘Lokaal grootte boerderijwinkel uitvechten’

Nieuwe Oogst 22 01 28 Tienke Wouda Foto (c) Dirk Hol

Mag een boerderijwinkel concurreren met supermarkten en het assortiment verbreden? Dat is volgens korte keten expert Jan Willem van der Schans een belangrijk ruimtelijke ordeningsvraagstuk voor gemeenten. ‘Dat moeten jullie lokaal uitvechten’, riep hij politici donderdagavond op in Dordrecht.
Van der Schans tipte tijdens het Verkiezingscafé Voedselvisie 2022 van korte keteninitiatief Drechtstadsboer en Omroepstichting Via Cultura enkele situaties waarbij hij vindt dat gemeenten aan zet zijn. ‘Zorg voor contact tussen boeren en supermarkten, zodat boeren daar hun producten kunnen aanbieden.’
Bij gemeenten ligt volgens Van der Schans ook een taak om op markten goed te kijken of een product dat regionaal wordt aangeprezen, uit de omgeving komt. ‘Voor een boer die echt regionale producten levert, is het frustrerend dat iemand naast hem een mooi verhaal heeft dat dat niet klopt.’

Getijdenboerderij
Voorzitter Jan Willemsens van LTO Noord-afdeling Eiland van Dordrecht ging in op het project Getijdenboerderij. Met nieuwe teelten proberen boeren rond Dordrecht de biodiversiteit te vergroten. ‘Kringloop wordt hier de toekomst.’

Vertegenwoordigers van politieke partijen pitchten hun voedselvisie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De Partij voor de Dieren doet dit jaar voor het eerst mee in Dordrecht. Volgens Pieter Groenewege van deze partij heeft de gemeente een voorbeeldrol. ‘De gemeente kan het goede voorbeeld geven door alleen vlees te serveren als mensen erom vragen.’

“Eensgezindheid over noodzaak lokale voedselproductie”

Dordt Centraal 29/01/22 Auteur Eveline van de Lagemaat. Foto Stolk

DORDRECHT – Tientallen politici waren donderdagavond aanwezig tijdens een eerste verkiezingspitch in Dordrecht / Drechtsteden. Onderwerp van de avond was de visie op onze voedselproductie en -consumptie. Het Verkiezingscafé was georganiseerd door Stichting Steunpunt Drechtstadsboer en omroepstichting Via Cultura. Opvallend was dat aanwezige politici van links tot rechts eensgezind waren over de noodzaak om lokaal geproduceerde voedsel veel meer op en rond het Eiland van Dordrecht af te zetten, in plaats van te transporteren naar andere delen van het land, Europa en wereldwijd.
https://dordtcentraal.nl/actueel/eensgezindheid-over-noodzaak-lokale-voedselproductie

Boeren van Dordt – Getijdenboerderij – Kringlooplandbouw – Korte Keten

Eiland van Dordrecht telt 24 actieve agrarisch ondernemers. Twaalf van hen hebben zich vorig jaar verenigd in een agrarische gebiedsorganisatie “Boeren van Dordrecht” met onder meer als doel de stad-land relatie aan te halen, wederzijdse waardering te bevorderen en de eigen producten zoveel mogelijk lokaal te vermarkten. Woordvoerder Jan Willemsens is werkzaam op het eiland als gangbaar akkerbouwer ondernemer. Daarnaast is hij bestuurslid van LTO Noord Eiland van Dordrecht en van de Agrarische Natuurvereniging BoerenNatuur. Websites: Boeren van Dordrecht & Getijdenboerderij

Natuurmonumenten & Postcodeloterij lanceren “Rotterdam De Boer Op”

Spectaculair meer biodiversiteit op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. In Rotterdam komt deze droom tot leven dankzij een speciale gift van 5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Natuurmonumenten heeft samen met boeren, ketenpartijen, (online) supermarkten en ondernemers een unieke coalitie gesmeed. Negentien partijen werken hier samen om deze ambitieuze droom waar te maken. Lokale producten liggen in de winkelschappen. Het landschap rondom de stad bulkt van de bloemen, bijen, vlinders en vogels. De boer krijgt een eerlijke prijs.

Jan Willem van der Schans, landbouw economisch onderzoeker, vertelde een en ander over het meerjarig project van Natuurmonumenten “Rotterdam De Boer Op”. Van der Schans vergastte – in weerwil van onverhoopte technische problemen bij de presentatie – de aanwezige boeren en politici op een indringend verhaal over trends in de korte voedselketen aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uit de regio.
https://www.natuurmonumenten.nl/rotterdam-de-boer-op

 

De powerpoint presentatie van Jan Willem van der Schans is hier te bekijken.

Rotterdam De Boer Op – Artist impression – Rotterdam-Zuid – © Wim Dasselaar

Voedselfamilie Krimpenerwaard is een initiatief van De Groenling, projecten rond duurzame en gezonde voeding

Ariek Mijnlieff

Arike Mijnlieff is vanaf 2014 bezig met initiatieven voor de korte keten. Gaandeweg kwam Arike Mijnlieff in contact met gelijkgestemde mensen en werd de eerste samenwerking met de Stichting Promotie Krimpenerwaard een feit. Arike: ‘We willen gezamenlijk nagaan waar behoefte aan is met elkaar op het gebied van voedsel en korte ketens’.

De PowerPoint presentatie van Mijnlieff is hier te bekijken.

‘Een integraal voedselbeleid raakt beleid op het gebied van gezondheid, duurzaamheid tot lokale economie en van landbouwbeleid tot educatie en zou daarom verankerd moeten zijn in de aanpak voor de gebiedsregio

Juist om cohesie op genoemde beleidsvlakken. Zowel lokaal, regionaal als interregionaal is een overkoepelende voedselvisie voor de Krimpenerwaard van groot belang. Duurzaamheid, energie en de verbinding tussen consument en producent komt in voedsel samen.

De Voedselfamilie Krimpenerwaard vormt
hier de verbindende factor en brengt producenten, consumenten samen aan de keukentafel.

Voedsel verbindt’

De Kortste Weg Praktijk de Groenling

Sita en de Hamburgeroorlog

“Er was eens –niet zo heel lang geleden en niet zo ver hier vandaan– een meisje. Ze heette Sita. In Sita’s stad, met geplaveide steegjes, schattige huisjes en sierlijke straatlantaarns had ze aan het grote plein een restaurantje. Ze kookte er de heerlijkste maaltijden, met verse ingrediënten van de boeren uit de buurt. Elke avond zat het restaurant stampvol en kon je tot diep in de nacht de geluiden horen van rinkelende glazen en tevreden lachende gasten. Maar schijn bedriegt soms.”

Lara Sibbing maakte de voedselsysteem thematiek van de avond mooi rond met de vertolking van een op eigen ervaringen als PhD student gebaseerd sprookje “Sita en de Hamburgeroorlog”. De muzikale begeleiding was in handen van Bas van Splunter. Lees hier een reactie: https://dordrecht.groenlinks.nl/nieuws/sita-en-de-hamburgeroorlog

Dossier Verkiezingscafe 2022
Inhoud/ Links: 9X Bijlagen

Verslag 12 blz.-pdf

Fotoverslag Ashis Mathura- Selectie-link

Greendish “Het Menu van Morgen” link

‘Wie is Wie’ Gastsprekers-pdf
© DoorEEF – E v d Lagemaat

Voedselvisie Molenlanden-pdf

Foodlab HoeksewaardLTO-link&pdf

Gemeenteraadsverkiezing-pdf 2022_Manifest_VFKW
Krimpenerwaard-link
Arike Mijnlieff-link

Persartikel: Nieuwe Oogst-link
Persartikel: Dordt Centraal-link
Reportage: RTVDordrecht-link

Duurzame 3 Wethouders
Jacqueline van Dongen-link
Teunis Jacob Slob-link
Paul Boogaard-link

Voedselvisie Drechtsteden www.drechtstadsboer.nl

Het Verkiezing café 2022 is een samenwerkingsverband van Via Cultura en Drechtstadsboer. Initiatiefnemer.
Gespreksleider Eveline van de Lagemaat.
Programma Robert Klaassen

Greendish is gespecialiseerd in het begeleiden van food service professionals om hun menu’s en werkzaamheden
te optimaliseren bij het verlagen van milieu-impact, zoals CO2 uitstoot, en menu’s gezonder te maken, zonder hierbij
de wensen en mogelijkheden van restaurants uit het oog te verliezen. Greendish helpt horecaondernemers hun
winstgevendheid te verhogen en kosten te besparen, nieuwe doelgroepen aan te trekken en restaurants
toekomstbestendig te maken door op de juiste manier in te spelen op belangrijke (duurzaamheids)trends.
Het team van Greendish, met voedingsdeskundigen, chefs en gedragswetenschappers, werkt hard om gezond en
duurzaam eten makkelijk, lekker en voor iedereen overal beschikbaar te maken. Inmiddels heeft Greendish meer
dan 800 chefs getraind en 75 food service bedrijven begeleid in hun verduurzamingstraject. De impact van
Greendish reikt nu tot ruim 5 miljoen maaltijden per jaar op 1000 restaurantlocaties