171203 Extra Raadsinfo mbt Proeftuin Amstelwijck

foto Thymen Stolk

 

Burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck

Hieronder in volgorde:

  1. Bijlagen Overzicht Additionele Raadinformatie n.a.v. 21 november
  2. Brief aan college en raad n.a.v. 21 november
  3. Chronologie Burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck

 

 

 1. Bijlagen Overzicht Additionele Raadinformatie n.a.v. 21 november

Referentie: Additionele Raadinformatie
Datum: 171206 Commissie vergadering / 171219 Gemeenteraad vergadering

 

Bijl. 01 ‘Benchmarking’ – Jaarverslagen
Kweekland – Puurland, Arnhem – Jaarverslag stichting Kweekland 2016
Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem – Jaarverslag Klein Mariendaal 2016
Groendomein Wasven, Eindhoven – Jaaroverzicht Wasven 2016

 

Bijl. 02 Businessplan
CSA Hennequin – Biologische tuinderij, gemeenschap landbouw Bedrijfsplan – Mei 2017
Linges Zorg; woonzorg & dagbesteding  Kengetallen

 

Bijl. 03 Video’s m.b.t. duurzaamheid, brede landbouw, korte ketens
Rechtstreex in Dordrecht (3.28 min)
Proeftuin Amstelwijck i.o. (4.27 min)
Voedselfamilies Zuid-Holland (1.54 min)
Rechtstreex Online Food Retail (1.51 min) Arthur Nijhuis, initiatiefnemer Rechtstreex & Fenix Food Factory
Hotspot Hutspot Rotterdam (2.24 min) Bob Richters, initiatiefnemer Hotspot Hutspot
WIJ-land van Dordrecht i.s.m. Linges Zorg, 2016 (6.28 min)
Food HUB – Coöperatie Drechtsteden, 2016 (6.37 min)

 

Bijl. 04 Jaarverslagen
Drechtstadsboer Jaarverslag 2016
SC Amstelwijck

 

Bijl. 05 Portal Stadslandbouw Nederland
Stadslandbouw Nederland
Website: Initiatief van Stedennetwerk Stadslandbouw (WUR/EZ)
Moderatie: GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling)
Financiering: Duurzaam Door / RVO

 

Bijl. 06 Bron van inspiratie
Zwolse Stadslanderijen

 

Bijl. 07 Greenlabel.nl

Greenlabel.nl is benaderd als kennispartner voor de geambieerde tijdelijke duurzame gebiedsontwikkeling van woningbouwlocatie & Proeftuin Amstelwijck i.o

 

Bijl. 08 Robert Klaassen – Dordtenaar van de week
AD/ Indebuurt d.d.171128

 

Bijl.09 Raadsinformatiebrief Stadslandbouw
Raadsinformatiebrief over stadslandbouw 2013 d.d. 17 januari 2013

 

2. Brief – aan college en raad n.a.v. 21 november

Hieronder volgt vindt u de tekst van de brief  en daarna de aanvullende raadsinformatie met links naar bijlagen, video’s en ondersteunende informatie.

 

 

Aan de Griffie

 

Datum: 171203
Betreft: Extra Raadinformatie m.b.t. Proeftuin Amstelwijck
Ref: Burgerinitiatief

 

Geachte Leden van Raad, College,

 

Burgerinitiatief
Onlangs mocht Drechtstadsboer burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck, voorzien van het reglementair vereiste aantal handtekeningen, toelichten aan de leden van de Raadscommissie Fysiek. Na deze presentatie verzochten diverse commissieleden om extra informatie, en dan met name een cijfermatige onderbouwing. De terechte vraag naar het ‘businessplan’ van Drechtstadsboer beantwoordt ondergetekende op twee manieren. Middels een ‘business benchmark’ van vergelijkbare ondernemingen elders in Nederland en middels generieke ‘omzetcijfers’ van de zes participerende organisaties.

 

Planvorming twee fasen
Met een voorwaardelijk groen licht van de Raad op zak, wil Drechtstadsboer in tweede instantie inzetten op een ontwerpend integraal onderzoek, waaronder de volgende aspecten vallen: masterplan, consortium, haalbaarheid, PR plan, EU subsidie- en NL fondswerving, en een start- en exploitatiebegroting.

 

Greenlabel NL, de duurzame groene gebiedsontwikkelaar, heeft zich bereid verklaard aan deze ontwerpvraag tegemoet te komen.

 

‘Business Benchmark’
Drechtstadsboer heeft de jaarverslagen opgevraagd van met Proeftuin Amstelwijck i.o. vergelijkbare duurzame ondernemingen elders in Nederland. Overeenkomsten: duurzaam, maatschappelijke meerwaarde, groene visie, gelegen op de grens van stad en land. Voorbeelden zijn: Hoeve Klein Mariëndaal Arnhem, Kweekland Puurland Arnhem, De Buytenhof Rhoon, Groendomein Wasven Eindhoven. Uit deze korte lijst blijkt al, dat Dordrecht e.o. nog niet beschikt over een exponent van dit type integrale duurzame landbouw.

 

De Raad verzoekt om inzicht in omzetcijfers. Proeftuin Amstelwijck is een consortium van voorziene tijdelijke duur, waarin onder voorbehoud van wijzigingen zes maatschappelijke ondernemingen hebben aangegeven te zullen participeren.

 

Omzetcijfers maatschappelijk consortium

  1. Rechtstreex distribueert online bestellingen één tot tweemaal wekelijks vanuit een gemeenschappelijk verdeelcentrum nabij Zestienhoven, heeft contracten met zo’n 100 leveranciers in een straal van vijftig kilometer rond Dordrecht, telt op dit moment 30 afhaalpunten in en om Rotterdam, en maakt een rendabele bruto jaaromzet.
  2. Hotspot Hutspot telt 3 wijkrestaurants in Rotterdam met een gezamenlijke output van circa tienduizend couverts op jaarbasis naast als wezenlijker bevonden maatschappelijke doelen; zoals jeugd, gezondheid, werk en scholing, eenzaamheid.
  3. Linge’s Zorg is een startende groene woonzorg- en dagbesteding organisatie van onderop in 3 locaties binnen Gelderland; Geldermalsen, Winterswijk en Groesbeek.
  4. CSA Yves Hennequin is een startende tuinderij in navolging van het bedrijfsmodel van Community Supported Agriculture (CSA) ‘De Fruit Tuinen van West’ in Amsterdam.
  5. Drechtstadsboer is een door de Provincie ondersteunde projectorganisatie op het gebied van stadslandbouw en duurzame innovatie.
  6. SC Amstelwijck is facilitair beheerder van de huidige sportkantine.

 

De combinatie van ‘business benchmark’ én omzetcijfers vermag u een indicatief beeld te geven van wat de samenwerking tussen zes participerende organisaties en ondernemers in een maatschappelijk consortium met zich meebrengt aan kosten en baten.

 

Nader ontwerpend onderzoek is hierbij nodig. De medewerking van de gemeente in de aanloop naar verder onderzoek en ontwikkeling is uiteraard onontbeerlijk en voorwaardelijk voor succesvolle fondswerving.

 

Proeftuin Amstelwijck wil een doorbraak project zijn in duurzame gebiedsontwikkeling in samenspraak met belanghebbenden en toekomstige gebruikers.

 

Proeftuin Amstelwijck wil constructief bijdragen aan de vele actuele duurzame opgaven en zo Dordrecht op kop zetten.

 

Hopelijk heb ik u voldoende informatie verschaft en ik ben gaarne bereid om nog eventuele onduidelijkheden, zowel mondeling als schriftelijk, toe te lichten.

 

Met de meest verschuldigde hoogachting

 

Namens het Bestuur
Robert Klaassen
voorzitter

 

 

 

 

Chronologie Burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck

3 november 2017

Drechtstadsboer biedt burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck met 500 handtekeningen aan de burgemeester aan.

 

21 november 2017

Drechtstadsboer presenteert Proeftuin Amstelwijck in de commissie fysiek. De commissie vraagt naar het aanvullende informatie, met name naar het businessmodel.

 

3 december 2017

Drechtstadsboer stuurt aanvullende informatie naar college en raad, voor de besprekingen op 6 en 19 december as. De tekst van de brief en de bijgevoegde informatie volgen onder deze chronologie.

 

6 december 2017

Raadscommissie fysiek bespreekt het initiatief met wethouder Mos.

 

19 december 2017
Gemeenteraad beslist over burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck.