Aan: Dordrecht Nieuw gekozen gemeenteraadsleden
CC: Raadsgriffie en College van B&W Van: Stichting Steunpunt Drechtstadsboer

Datum: 18 maart 2022
Betreft: Voedselvisie – Duurzame ontwikkelingsdoelen

Geacht Gemeentebestuur, beste Gemeenteraadsleden,

De verkiezingen zijn achter de rug. Nu breekt de tijd van coalitievorming aan. Wij geven u voor deze periode graag aanbevelingen mee om ook binnen onze gemeente te zorgen voor een duurzame landbouw- en voedseltransitie. Bijvoorbeeld door het instellen van een Voedselraad en het opstellen van een Voedselvisie. Vele gemeenten zijn Dordrecht de afgelopen vier jaar hierin voorgegaan.

Vanuit het nieuwe kabinet wordt momenteel beleid geformuleerd op het gebied van landbouw en natuur. Dit zal zijn weerslag hebben op gemeentelijk niveau. De gemeente heeft vanuit haar omgevingsvisie, ruimtelijke ordeningsbeleid, grondbeleid, subsidies en netwerkfunctie veel invloed op het tempo waarmee de verduurzaming van het landbouw kan plaatsvinden.

In het bijgevoegde Tien Punten Plan vindt u onze visie op dat wat de gemeente kan doen om de landbouw- en voedseltransitie te versnellen. We vragen daarbij met name om een duidelijke keuze voor het ondersteunen van agro-ecologische landbouwinitiatieven en gemeenschapslandbouw.

Mocht u betrokken zijn bij het formuleren van het coalitieakkoord dan reiken wij u de hand. U zou de volgende zinnen kunnen gebruiken om de ambitie van de gemeente op dit vlak kenbaar te maken. Om het vervolgens uit te werken met de onderstaande uitdagingen op het vlak van SDG, duurzame ontwikkelingsdoelen.

“Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
De gemeente wil ambitieus bijdragen aan de landbouw- en voedseltransitie. Als onderdeel van de omgevingsvisie werken we aan een gemeentelijke voedsel- en landbouwvisie voor de duurzame ontwikkeling van ons platteland, met veerkracht voor klimatologische veranderingen en een focus op duurzame, gezonde en lekkere kwaliteitsproducten voor de regio. Hierbij geven we ondersteuning aan diverse vormen van agro-ecologische gemeenschapslandbouw.”

We wensen u veel succes de komende vier jaar en blijven graag in contact. Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met ondergetekende. Alvast dank voor uw steun.

Hoogachtend Robert Klaassen, Stichting Steunpunt Drechtstadsboer Mede namens
www.csanetwerk.nl
www.federatieagroecologischeboeren.nl
www.agroecologie.nl
   
Wat vragen we het gemeentebestuur? Tien Punten Plan!

  1. Ontwikkel integraal voedselbeleid gebaseerd op de agro-ecologische ontwikkeling van het platteland, met veerkracht voor klimatologische veranderingen en een focus op duurzame, gezonde, eerlijke en lekkere kwaliteitsproducten voor de regio. En ontwikkel een bijbehorende voedselstrategie gericht op het realiseren van gestelde beleidsdoelen. Integreer dit in de omgevingsvisie van de gemeente.
  2. Creëer handelingsperspectief voor zowel boeren en producenten als burgers door een regionaal voedselsysteem te ondersteunen waarbij boeren, burgers en andere belanghebbenden gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen om de vraag naar en het aanbod van duurzaam lokaal geproduceerd voedsel te vergroten en op elkaar af te stemmen.
  3. Stimuleer hagen, poelen en bomen in het landschap, bijvoorbeeld aansluitend aan percelen met bestaande bebouwing. Geef ruimte voor de productie van noten, peulvruchten, paddenstoelen, fruit en hakhout teelten. Stimuleer minimale grondbewerking en organische bemesting, korte ketens, gemengde- en diverse landbouwbedrijven. Stimuleer agro-ecologische landbouwpioniers.
  4. Sta nieuwe bestemmingen toe in het ruimtelijke ordeningsbeleid voor diverse vormen van boer-burger initiatieven, gemengde bedrijven, kleinschalige verwerking van voedsel (boerenkaas, boerenijs, zuivelaars, bakkerij), kleinschalig aanbod van voedsel (voedselcoöperaties, afhaalpunten, dorpswinkels, marktplaatsen, theetuinen, huiskamerrestaurants) en initiatieven voor kleinschalig toerisme. Sta creativiteit toe bij de herbestemming van leeggekomen boerderijen en stallen.
  5. Zet door gemeente aangeboden pachtgronden specifiek in voor agro-ecologische landbouw. Stel voorwaarden aan de pacht omtrent verbetering biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. Bied langjarige pachtcontracten en bedrijfszekerheid om deze investeringen mogelijk te maken. Behoud gemeentegrond in gemeenschappelijk eigendom.
  6. Ondersteun in ieder regio een kennis- en informatiecentrum voor duurzame plattelandsontwikkeling waar boeren, producenten, maar ook burgers, ngo’s, overheden en wetenschappers kennis kunnen opdoen, uitwisselen, testen en ontwikkelen. Met daarbij expliciete aandacht voor het ontwikkelen van aanbod van, vraag naar en marktplaats voor duurzame lokale kwaliteitsproducten.
  7. Zet instrumenten in om de waarde van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn, werkgelegenheid, het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen of juist de vastlegging van koolstof, versterking van sociale cohesie en gemeenschapsvorming ook financieel tot uitdrukking te brengen. Stuur met gemeenschapsgeld op die gewenste uitkomsten.
  8. Ondersteun de consumerende inwoner bij het maken van duurzame keuzes. Wijs met behulp van campagnes op het belang van agro-ecologisch geproduceerd eten uit de buurt, onbewerkt, van het seizoen. Geef als ‘launching customer’ zelf het goede voorbeeld. En draag bij aan het ontwikkelen van een ‘true cost’ methodiek om schade aan de natuur in de kostprijs van producten te verwerken.
  9. Laat jongeren kennismaken met gezond lokaal voedsel. Laat schoolkinderen in contact komen met boeren in de buurt, hun land en hun producten en leer ze zelf eten te produceren en bereiden.
  10. Zet in op het behoud van veenweidegebieden, voorkom daarmee uitstoot van broeikasgassen en erken de waarde voor weidevogels en biodiversiteit. Ontwikkel met waterschappen en boeren een peilbeheer dat zo snel mogelijk een einde maakt aan het verlies van veen. Ontwikkel met burgers, boeren en ondernemers alternatieven voor een agro-ecologisch gebruik van deze gronden met een goed verdienmodel voor boeren.